Icon 01

แจ้งความต้องการของคุณ

ลูกค้าสามารถเลือกแจ้งงานที่ต้องการของคุณกับ OneStockHome Buddy โดยกรอกข้อความให้ครบ ให้ตรงกับความต้องการให้มากที่สุด

Icon 02

รอรับข้อเสนอจากผู้ให้บริการ

เจ้าหน้าที่จะติดต่อไป เพื่อแจกแจงเงื่อนไขการบริการก่อนการเริ่มงานจริง โดยจะมีการนัดหมายหน้างานอย่างถี่ถ้วน

Icon 03

เลือกผู้ให้บริการที่ถูกใจที่สุด

เลือกผู้ให้บริการที่ผ่านการคัดคุณภาพกว่า 3 รอบโดยทีมงาน OneStockHome Buddy


บริการเฉพาะทาง

ด้วยประสบการณ์ในวงการก่อสร้างมากว่า 40 ปี ทำให้เราเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า และขั้นตอนการทำงานของผู้รับเหมาแต่ละราย จึงทำให้ OneStockHome Buddy สามารถจัดหาบริการที่เป็นเฉพาะทางให้กับความต้องการของลูกค้าแต่ละรายการได้ โดยเฉพาะบริการการมุงหลังคา ซึ่งเรามีทีมงานที่สามารถรับประกันคุณภาพการติดตั้งได้ถึง 5 ปี รวมถึงบริการหลังการติดตั้งที่เป็นมาตรฐานดีเยี่ยม

Pic 01

ใส่ใจในเนื้องาน

เพื่อให้การบริการเป็นที่น่าเชื่อถือ OneStockHome Buddy จึงได้เป็นพันธมิตรกับกลุ่ม service ที่ใส่ใจในผลงานของผู้รับเหมาที่ให้บริการและระดับฝีมือที่เป็นที่ยอมรับ โดยกลุ่มช่างจะได้รับการ feedback อยู่เสมอ


คำแนะนำ

  1. เพื่อให้ผลงานออกมาตรงตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง ทางวันสต๊อกโฮมแนะนำให้ผู้ว่าจ้างให้ช่างหรือหน่วยงานที่เชื่อถือได้เข้าไป survey หน้างานก่อน

  2. การบริการที่ใช้ survey (แม้บางกรณีมีค่าใช้จ่าย) จะได้มาซึ่งการดูแลและคำแนะนำที่ใกล้ชิดย่อมเป็นประโยชน์และประหยัดเวลา ณ หน้างาน ได้อย่างมากอีกด้วย
Pic 02

ทุกรายละเอียดล้วนมีคุณค่าต่อความคงทนของชิ้นงาน

เพราะเราเลือกที่จะใส่ใจรายละเอียด ทาง OneStockHome Buddy จะแนะนำให้ช่างใช้สินค้าที่ทางเราแนะนำจาก www.onestockhome.com เพื่อให้ได้วัสดุที่เหมาะสมกับชิ้นงาน และเพื่อให้เกิดความทนทานและง่ายต่อการดูแล ไม่เป็นปัญหาจุกจิกในภายหลัง

Pic 03